خدایا میترسم...


میترسم از اینکه زبانم بگه"ایاک نعبد و ایاک نستعین" ولی قلبم عکس این حرفو بگه!!!

ستاره . سه شنبه بیست و هشتم بهمن 1393 . 2:29 .CONT!NUE
ستاره . سه شنبه هفتم بهمن 1393 . 2:14 .CONT!NUE
ستاره . یکشنبه چهاردهم دی 1393 . 22:30 .CONT!NUE
ستاره . جمعه پنجم دی 1393 . 21:35 .CONT!NUE
ستاره . یکشنبه بیست و سوم آذر 1393 . 4:19 .CONT!NUE
ستاره . سه شنبه یازدهم آذر 1393 . 17:17 .CONT!NUE
ستاره . شنبه بیست و چهارم آبان 1393 . 18:49 .


احساس بی پروای من ....

 

 


CONT!NUE
ستاره . پنجشنبه هشتم آبان 1393 . 1:37 .
CONT!NUE
ستاره . دوشنبه پنجم آبان 1393 . 2:39 .
CONT!NUE
ستاره . شنبه بیست و ششم مهر 1393 . 6:34 .